Ποιος είναι ο χρήστης FOSS σε μια επιχείρηση - FOSS4SMEs