Συμμετέχετε στο Webinar μας στις 15 Νοεμβρίου 2018 - FOSS4SMEs